Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
History/CEO of Public Sector Development Group

CEO of Public Sector Development Group

Name: นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
Position: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Period: พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน
Name: นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข
Position: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Period: พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
Name: นาย 3
Position: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Period: พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
Name: นาย 4
Position: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Period: พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
Name: คนที่ 1
Position: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Period: พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556

History


1. วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค ภายในปี 2563

2. พันธกิจ
2.1 เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
2.2 ติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
2.3 ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 ส่งเสริม การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาระบบราชการ

4. ค่านิยม คือ I SMART
I ย่อมาจาก Integrity หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ กรมควบคุมโรค ในการ ดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม

S ย่อมาจาก Service Mind หมายถึง การสร้างความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ โดยการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้ อย่างถูกต้องตรงตามประเภทของผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ อัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งที่เป็นของผู้รับบริการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการด้วยความรับผิดชอบและป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกด้วยความรอบคอบ

M ย่อมาจาก Mastery หมายถึง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงาน เชิงรุกด้วยการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองและพัฒนาองค์กร

A ย่อมาจาก Achievement Motivation หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ โดยการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้คุณภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน

R ย่อมาจาก Relationship หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร ความมีน้ำใจ เปิดกว้างทางความคิด และความเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

T ย่อมาจาก Teamwork หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร โดยใช้ศิลปะในการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ความสามัคคี และความเสมอภาค เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันของหน่วยงาน

5. กลยุทธ์
5.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค
5.2 สนับสนุน ผลักดัน ให้กรมควบคุมโรค มีการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
5.3 ผลักดันให้กรมควบคุมโรคมีการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5.4 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
5.5 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาระบบราชการ