Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
Organization Chart
โครงสร้าง กพร. กรม
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(สธ 0427.1)
กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
 2. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานสารบรรณ การเงินและบัญชี การพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (5 คน)
 1. นางปณิดา อู่หิรัญ
 2. นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี
 3. นางสาวณัฎฐภรณ์ เสือพิทักษ์
 4. นายนุชา กิจพัฒน์
 5. นางสาวทศพร สมเทพ
 1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัด
 2. พัฒนาระบบกลไกและจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัด
 3. นิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค
 4. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค (CCO)
 5. พิจารณาเสนอควบคุมกำกับ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG)
 6. เสนอแนะ ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาภารกิจ การจัดโครงสร้าง โครงสร้างองค์กรระบบงาน ปรับปรุงรูปแบบ กลไก บทบาท กระบวนการทำงาน และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมควบคุมโรค
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (4-6 คน)
 1. นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์
 2. นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล
 3. นายวสวัตต์ มีวิเศษ
 4. ......(ข้าราชการใหม่).........
 1. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุณภาพ
 2. ผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 3. ยกระดับพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ขอรับรางวัลรายหมวด รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ , รางวัล United Nations Public Service Awards , TQA , HA , โปร่งใส , ข้อตกลงการให้บริการ (SLA) และการสร้างความเข้มแข็งให้สถานบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค(Better Service))
 4. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 6 กรมควบคุมโรค
 5. นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบคุณภาพ กรมควบคุมโรค
 6. เสนอ ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับรางวัลรายหมวด รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ,รางวัล United Nations Public Service Awards,TQA,HA,โปร่งใส, ข้อตกลงการให้บริการ (SLA) และการสร้างความเข้มแข็งให้สถานบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค(Better Service)
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (4-6 คน)
 1. นางนวพรรณ สันตยากร
 2. นางกนกนารถ สงค์วอน
 3. นางสาวดลนภา กุลนอก
 4. ......(ข้าราชการใหม่).........
 1. จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน
 2. ประสานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ของกรมควบคุมโรค ในด้านต่างๆ (GES)
 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและการเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (IT)
 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
 5. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 6. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
 7. งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร/ประเมินผล (ภาพรวม)
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (3 คน)
 1. นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์
 2. นางสาววาทินี ศรีปริวาทิน
 3. นายอานุภาพ ไชยมี
ข้าราชการ 4 คน
พนักงานราชการ 6 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน