เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
คู่มือ/หนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.2558

กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน
1. กระบวนการพัฒนาเครือข่าย 1. กระบวนการตรวจสอบภายใน
2. กระบวนการวิจัยและองค์ความรู้ 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ 3. กระบวนการบริหารงบประมาณ
4. กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 4. กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
5. กระบวนการพัฒนาข่าวกรองและการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ 5. กระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
6. กระบวนการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 6. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ (รอข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ)
6.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 7. กระบวนการจัดการความรู้
6.2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพช่วงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 8. กระบวนการบริหารการ Supply
7. กระบวนการพัฒนามาตรฐานกฎหมาย
8. กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
9. กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน

ตารางกำหนดผู้ตอบแบบสอบถามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงานผู้รับบริการ กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
พัฒนาเครือข่าย วิจัยและองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ สื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาข่าวกรองและการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พัฒนามาตรฐานกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย พัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน ตรวจสอบภายใน บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงบประมาณ จัดการเชิงยุทธศาสตร์ กำกับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ จัดการความรู้ บริหารการ Supply
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 - 1 - - - - - - - - 2 2 2 2 -
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 - 1 - - - - - - 1 - 2 2 2 2 -
3 สำนักงานเลขานุการกรม 2 - 1 1 - 1 - - - 1 - 2 2 2 2 -
4 กองการเจ้าหน้าที่ 2 - 1 - - 1 10 - - 1 - 2 2 2 2 -
5 กองคลัง 2 - 1 - - 1 - - - 3 - 2 2 2 2 -
6 กองแผนงาน 2 - 1 2 - 1 - - - 1 - 2 2 2 2 -
7 ศูนย์สารสนเทศ 2 - 1 2 - 1 - - - - - 2 2 2 5 -
8 สำนักจัดการความรู้ 2 - 1 1 - 1 - - - 1 - 2 2 2 2 -
9 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2 4 6 10 2 1 - - - - - 2 2 2 2 -
10 สำนักระบาดวิทยา 3 4 1 2 2 1 - - - 2 - 2 2 2 2 -
11 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3 4 1 1 - 1 5 5 - 2 - 2 2 2 2 5
12 สำนักโรคติดต่อทั่วไป 3 4 1 2 2 1 5 5 - 2 - 3 2 2 2 5
13 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 3 4 1 1 2 1 - - - 3 - 3 2 2 2 5
14 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 3 4 1 1 2 1 - - - 2 - 2 2 2 2 5
15 สำนักโรคไม่ติดต่อ 3 4 1 1 2 1 5 - - 3 - 2 2 2 2 -
16 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 4 1 1 2 1 5 - - 3 - 3 2 2 2 5
17 สำนักวัณโรค 3 4 1 1 2 1 - - - 1 - 2 2 2 2 5
18 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 4 1 1 2 1 10 10 - 1 - 2 2 2 2 -
19 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 3 4 1 1 2 1 10 10 - 1 - 2 2 2 2 -
20 สถาบันบำราศนราดูร 2 4 1 1 2 1 - - 30 5 - 3 2 2 2 5
21 สถาบันราชประชาสมาสัย 2 4 1 1 2 1 - - 30 5 - 3 2 2 2 5
22 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 - 1 - - - - - - - - 2 2 2 - -
23 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 - 1 1 - - 5 - - 1 - 2 2 2 2 -
24 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 2 - 1 - - - - - - 1 - - - - - -
25 ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 2 - 1 - - - - - - - - 2 - - 2 -
26 ศูนย์กฎหมาย 2 - 1 - - - 5 10 - - - 2 2 2 - -
27 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 2 - 1 - - - 5 - - - - 2 2 2 - -
28 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
29 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
30 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
31 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
32 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 3 4 1 2 2 3 - 5 - 5 - 3 2 2 2 5
รวม 100 100 44 55 48 55 65 100 60 100 0 93 74 74 0 73 100

หมายเหตุ : สำนักที่รับผิดชอบกระบวนการต่างๆ ได้กำหนดจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามไว้ สำหรับแบบสอบถามจะส่งให้ตอบภายในเดือนมีนาคม 2557