เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
คู่มือ/หนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.2559

กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน
1. กระบวนการพัฒนาเครือข่าย 1. กระบวนการตรวจสอบภายใน
2. กระบวนการวิจัยและองค์ความรู้ 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ 3. กระบวนการบริหารงบประมาณ
4. กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 4. กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
5. กระบวนการพัฒนาข่าวกรองและการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ 5. กระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
6. กระบวนการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 6. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
6.1 การเปิด การปิด War room 7. กระบวนการจัดการความรู้
6.2 การประเมินความเสี่ยง 8. กระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่ายบรรจุ และจัดส่งวัคซีน
6.3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพช่วงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
7. กระบวนการพัฒนาและผลักดันกฎหมาย
8. กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
9. กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน