เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


มิติที่ 1 ปี 2561
Template ชาติ 61 Update 15/11/60
Template เขต 61 Update 20/12/60
1.1.2 วิจัย
1.2 EOC สคร Update 15/11/60
1.2 SAT สำนัก สถาบัน
1.3.1 ภารกิจ สคร 1และ 6-10
1.3.2 ภารกิจ สคร 1 2 5-10 และ 12 (Update20/12/60)
มิติที่ 2 ปี 2561
2.1 พึงพอใจผลิตภัณฑ์ .....................
2.2 พึงพอใจผู้รับบริการ ฯ (สำหรับสำนักส่วนกลาง)
2.2 พึงพอใจผู้รับบริการ ฯ (สำหรับ สคร. และสปคม.)

มิติที่ 3 ปี 2561
3. เบิกจ่าย........................................
4. สารสนเทศ (Update20/12/60)

มิติที่ 4 ปี 2561
5. PMQA (Update 14/11/60)..............
6. Happinometer (Update 06/12/60) /
7. KM
8. โปร่งใส
คู่มือแบบสำรวจ ITA