เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กำหนดการประชุมการเจรจารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัดบังคับ)
กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based
Template
PPT
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้จังหวัดพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury :D-RTI)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

องค์ประกอบที่ 3 Area Based
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ค่าเฉลี่ยของตะกั่วในเด็กไทยกลุ่มอายุ 0-5 ปี

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

องค์ประกอบที่ 5 Potential Based
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การหน่วยงาน